JÁTÉKSZABÁLYZAT az SDK-TECH Kft. által a www.becool.hu internetes oldalon szervezett nyereményjátékhoz

A nyereményjátékot szervező társaság általános adatai:

Név: SDK-TECH Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Pákozd utca 30.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-703668
Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12792580-2-43
Képviseli: Brunner Ágnes ügyvezető
 1. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) annak érdekében kerültek megalkotásra, hogy a nyereményjátékot szervező társaság által a www.becool.hu internetes oldalon szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szabályai rögzítésre kerüljenek.

A Nyereményjáték jelen Szabályzata a Szervező által üzemeltetett www.becool.hu internetes oldalon jelenik meg és érhető el a Nyereményjáték időtartama alatt.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy az abban résztvevő, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Szabályzatot és annak mellékleteit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Ilyen elfogadás hiányában az adott személy nem vehet részt a Nyereményjátékban.

A Szervező kijelenti, hogy az általa szervezett Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja a Nyereményjáték szabályainak keretbe foglalása és meghatározása.

 1. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékban résztvevő játékosokra terjed ki.

Jelen Szabályzat 2021. június 10. napjától hatályos.

 1. Alkalmazandó jogszabályok

Jelen Szabályzat esetében – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről (Ütv.)
  • 2017. LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fgytv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 1. Irányadó fogalmak

Jelen Szabályzat tekintetében az alábbi fogalmak alkalmazandók:

Szervező: a Nyereményjátékot szervező SDK-TECH Kft. (székhely: 1194 Budapest, Pákozd utca 30.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-703668; képviseli: Brunner Ágnes ügyvezető).

Játékos: a Nyereményjátékban résztvevő, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, 18. életévét betöltött természetes, teljesen cselekvőképes személy. Egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.

Nyertes: a Nyereményjátékban az eredményhirdetés eredményeként nyertes Játékos.

Nyeremény: a Nyereményjáték megnyerhető termék vagy szolgáltatás.

Platform: Facebook, Instagram és Twitter együttesen.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, a testvér házastársa.

Honlap: www.becool.hu

A SZERVEZŐRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szervező adatai, elérhetősége

A Nyereményjátékot az alábbi társaság szervezi és bonyolítja le:

Név: SDK-TECH Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Pákozd utca 30.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-703668
Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12792580-2-43
Képviseli: Brunner Ágnes ügyvezető
Internetcím: www.becool.hu
Facebook oldal: facebook.com/becoolhungary
Instagram profil: instagram.com/becool.hu

A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója Szervező.

Szervező a megadott Honlapon, illetve Platformon érhető el és az abban történő részvétel folyamatos és megfelelő internetkapcsolatot kíván.

 1. A Szervező jogai és kötelezettségei

Szervező a Nyereményjáték keretében a Játékos, illetve a Nyertes által megadott adatokat nem ellenőrzi.

Amennyiben Szervezőnek a Játékos, illetve a Nyertes által végzett bármilyen tevékenységből bármilyen kára (különösen, de nem kizárólagosan általános értelemben vett kár, bírság, büntetés.) keletkezik, akkor jogosult azt Játékossal, illetve Nyertessel szemben érvényesíteni

Jelen Szabályzat alapján Szervező jogosult a Nyereményjáték megfelelő szervezése és lebonyolítása érdekében harmadik személy közreműködését igénybe venni. Amennyiben Szervező harmadik személyt vesz igénybe az említett feladatok ellátása érdekében, a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 1. A Szervező felelősségére vonatkozó rendelkezések

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami azért merül fel a Nyereményjáték során, mert

 • Játékos a Nyereményjáték részvételi feltételeit nem fogadja el és emiatt nem tud részt venni a Nyereményjátékban;
 • Játékos a Nyereményjátékban hiányos vagy hibás (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nem megfelelően kitöltött vagy elírt) adatokat adott meg és emiatt a Nyereményjátékban nem tud részt venni vagy emiatt Szervező nem tudja értesíteni, vagy a Nyereményjátékban történő részvétel eredményeként megnyert Nyereményt részére eljuttatni;
 • Játékosnak a Nyereményjátékban történő részvétele során megszakadt internetkapcsolata és ezért a Nyereményjátékban nem tudott részt venni;
 • Játékos bármelyik Platformon elérhető profilja vagy e-mailes postafiókja bármilyen okból nem képes vagy alkalmas a Nyereményjátékkal kapcsolatos e-mailes üzenet fogadására.

Szervező biztosítja a Nyereményjáték pontos, megfelelő, megbízható, hibamentes és teljes működését, továbbá a Nyereményjáték Platformokon történő megfelelő közzétételét és elérhetőségét, ugyanakkor kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely a nem megfelelő működésből, a Platformok nem megfelelő működéséből, illetve a Platformokon történő nem megfelelő közzétételből ered.

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami abból ered, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjátékot és jelen Szabályzatot tartalmazó internetes oldal vagy Platform időszakosan egészben vagy részben nem érhető el.

Szervező kizárja a felelősségét a Nyereményjátékban történő részvétel eredményeként nyerhető Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Nyereményjátékban Nyertes a Nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatban felmerült kártérítés és kártalanítás tekintetében, amely a Nyereményjátékban történő részvételből, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, nem megfelelő működéséből, a Nyereményjátékban történő részvételből eredő késedelmekből felmerülő költségekért, károkért és veszteségekért.

 1. Szervező felelőssége vis maior esetén

Szervező kizárja a felelősségét a Játékost vagy a Nyertest ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve a Nyertest vagy a Vásárlót hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely Szervező hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett bármelyik fél akaratától függetlenül következik be, az egyik fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (például háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot).

Szervező kizárja a felelősségét a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor is, ha a vis maior események Szervező esetleges közreműködőit hátráltatják vagy akadályozzák.

A Nyereményjáték tekintetében nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Játékosnál felmerült vis maior esemény miatt Játékos nem tud megfelelően részt venni a Nyereményjátékban, illetve amikor a Nyertesnél felmerült vis maior esemény miatt Nyertes nem tudja nyereményét átvenni.

 1. A JÁTÉKOSRA, ILLETVE A NYERTESRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Játékosra vonatkozó rendelkezések

A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött, a szakmája, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró teljesen cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt és minősülhetnek Játékosnak, akik a Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelnek és annak és annak mellékleteinek rendelkezéseit magukra kötelezőnek fogadják el és nem került sor a Nyereményjátékból történő kizárásukra.

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban:

 • egyéni vállalkozók;
 • jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;
 • Szervező hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói;
 • Szervező által kizárt személyek.

A Nyereményjátékban történő részvétel előtt az abban részt venni kívánó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek kötelesek a jelen Szabályzat és mellékletei rendelkezéseit megismerni és elfogadni; kizárólag ezt követően vehetnek részt a Nyereményjátékban és a Szabályzat rendelkezéseinek ismeretére nem hivatkozhatnak. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami abból ered, hogy a Nyereményjátékban részt venni kívánó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, Játékos, illetve Nyertes nem ismerte meg a Szabályzat rendelkezéseit.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy Játékos a Nyereményjátékban nyilvános, mindenki számára elérhető, követhető, illetve szükség esetén megosztható profillal vegyen részt. Amennyiben Játékos profilja bármelyik Platformon, de különösen az Instagramon nem nyilvános, akkor Szervező nem vehet részt, amennyiben mégis megkísérli a részvételt, Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos nem nyilvános profillal vett részt a Nyereményjátékban, illetve nem nyilvános profillal történő részvétel miatt Szervező kizárta.

Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, az eredményhirdetéssel, a Nyereménnyel, a Nyertessel kapcsolatos bármilyen igényének érvényesítéséről a Szervezővel vagy a Szervező esetleges közreműködőivel szemben.

Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost egyoldalú döntése alapján Játékos e-mailben történő értesítése mellett a Nyereményjátékból kizárni. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékost kizárta a Nyereményjátékból a jelen Szabályzatban foglaltak súlyos sérelme esetén. Kizárásra kerül sor akkor is, ha Szervező közeli hozzátartozója, hozzátartozója vagy egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vesz részt a Nyereményjátékban a jelen Szabályzatban meghatározott tiltás ellenére.

Szervező akkor is jogosult Játékost egyoldalú döntése alapján Játékos e-mailben történő értesítése mellett a Nyereményjátékból kizárni, ha bármilyen módon és mértékben veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely az e bekezdésben megfogalmazott események bekövetkezése miatt merül fel.

Játékos a Nyereményjátékban való részvétele során köteles a Nyereményjátékra való felhívásban szereplő hashtag-eket (#) használni végig, amelyek minden esetben a Nyereményjátékra történő felhívásban az egyes Platformokon kerülnek megjelölésre. Szervező jogosult kizárni a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a megadott hastag(ek)et nem vagy nem megfelelően használja, vagy azok konkurenciájával együtt használja. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos nem vagy nem megfelelően vagy a konkurencia hashtagjeivel együtt használja a Nyereményjáték során előírt hashtag(ek)et.

A Nyereményjáték keretében Szervező egy Nyertest sorsol a Játékosok közül.

Nyertesnek a Nyereményjátékban az eredményhirdetés eredményeként nyertes Játékos, aki jogosult a Nyereményre és akit erről Szervező megfelelően értesít.

Szervező a Nyertest a Nyereményjátékban történő sikeres részvételéről 5 napon belül e-mailben értesíti és a Nyertes nevét, Nyertes által megadott adatok közül esetleg a települést, és a Nyereményt a Platformokon közzéteszi.

Nyertes a Nyeremény átvételéhez köteles magát azonosítani, így a Nyereményjáték során megadott adatait (teljes név, e-mailcím, telefonszám, lakcím) igazolni külön nyilatkozat formájában Szervező irányába. Nyertes a Nyeremény átvétele érdekében köteles együttműködni a Szervezővel. Amennyiben Nyertes nem azonosítja magát és adatait nem igazolja Szervező felé megfelelően és emiatt a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a későbbiekben nem vehető át, illetve nem vehető igénybe. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény esetében, ami azért merül fel, mert Nyertes nem azonosított vagy igazolta magát és emiatt a Nyeremény átvételére nem került sor.

Amennyiben Nyertes nem azonosítható vagy a Nyertesnek felróható okból nem kerül sor a Nyeremény átvételére, Szervező nem köteles, de jogosult ismételten lebonyolítani a Nyereményjátékot és annak eredményeként újabb Nyertest sorsolni. Ebben az esetben a korábbi Nyertes ismét részt vehet Játékosként, amennyiben a Játékossá válás feltételeinek megfelel.

Nyertes jogosult a Nyereményt az általa a Nyereményjátékban történő részvétele során megadott, Magyarországon belüli más átvételi címre kérni az értesítését követő 2 napon belül. Amennyiben Nyertes nem küld igazolható módon értesítést Szervező részére az egyik Platformon (kizárólag üzenet tekinthető értesítésnek, tehát kommentálás, megjegyzés, tartalommegosztás vagy egyéb jelzés nem), akkor Szervező a Nyereményt Nyertes részére az általa a Nyereményjátékban történő részvétele során megadott átvételi címre küldi. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Nyertes nem küldött ilyen értesítést megfelelő módon vagy időben Szervező részére és emiatt a Nyereményét nem tudta átvenni.

Nyertes jogosult a Nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasítani a Nyereményjáték eredményéről szóló értesítést követő 2 napon belül. Amennyiben a megadott határidőben e-mailben nem küldi meg a Nyeremény visszautasításáról szóló nyilatkozatát Szervező részére, akkor úgy kell tekinteni, hogy Nyertes elfogadta a Nyereményt. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény esetében, ami abból ered, hogy Nyertes a Nyereményt visszautasító nyilatkozatát nem megfelelő időben vagy módon, vagy formában küldte meg Szervező részére.

Nyertes jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást adni harmadik személy részére a Nyereményjáték átvétele érdekében. A meghatalmazott a Nyeremény átvétele során köteles jogosultságát igazolni, ennek hiányában nem jogosult átvenni a Nyereményt. Amennyiben Nyertes meghatalmazottja nem tudja igazolni jogosultságát és emiatt nem tudja átvenni a Nyereményt, Szervező értesíti e-mailben Nyertest és tájékoztatja, hogy nem került sor a Nyereményt átvételére. Ekkor Nyertes jogosult kérni a Nyereménynek a részére történő kézbesítését vagy másik meghatalmazottat megjelölni és az ő részére kérni a Nyeremény kézbesítését, de ezek nem tehetik Szervezőnek a Nyeremény átadására vonatkozó kötelezettségét aránytalanul terhesebbé. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, amely abból ered, hogy Nyertes meghatalmazottja részére nem tudta átadni a Nyereményt, illetve, hogy a Nyeremény átadására azért nem kerülhetett sor, mert Nyertes nem tudta ilyen esetben átvenni a Nyereményt vagy nem jelölt meg újabb meghatalmazottat vagy mert a Nyeremény újabb személy részére történő átadása Szervező kötelezettségeit aránytalanul terhesebbé tenné. Szervező Nyeremény átadására vonatkozó kötelezettsége akkor válik aránytalanul terhesebbé, amennyiben a Nyereménynek a Nyertes meghatalmazottja részére történő átadása sikertelen volt és ezt követően Nyertes részére történő átadáshoz vagy a Nyertes újabb meghatalmazottja részére történő átadáshoz Szervező által szervezett szállítás távolsága a 300 km-ert meghaladja.

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2021. szeptember 24. 15.00  és 2021. október 1. 16.00  között kerül megrendezésre elektronikus úton valamelyik, a Szervező által meghatározott Platformon.

A Nyereményjáték annak időtartama alatt közzétételre kerülhet a többi Platformon is azzal, hogy a Platformokon kizárólag a Nyereményjátékra történő felhívás és annak általános összefoglalója (így különösen, de nem kizárólagosan a Nyeremény megjelölése és a Nyereményjáték időtartama) és a Honlapon szereplő, jelen Szabályzatra mutató történő link érhető el, ahol a Nyereményjátékban történő feltételek részletesen szabályozásra kerülnek jelen Szabályzat rendelkezéseire figyelemmel.

A Nyereményjáték eredményének meghatározására sorsolással kerül sor 2021. október 1-én 16.00-kor.

A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után beküldött jelentkezések érvénytelenek és ennek eredményeként azok a sorsolásban nem vesznek részt.

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A Nyereményjáték minden esetben az adott Platformon történő utasítások, illetve feladatok alapján kerül lebonyolításra, azzal, hogy a Nyereményjátékban történő részvételhez Játékos köteles elfogadni a Honlapon elérhető jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 1. RÉSZVÉTEL A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN

A Nyereményjátékban minden, a Játékossá válás feltételeinek maradéktalanul megfelelő személy vehet részt, emellett elfogadta a jelen Szabályzat és mellékletei rendelkezéseit.

A Nyereményjáték során a Játékosnak a játék leírásban lévő feladatokat . kell elvégeznie.

A Nyereményjátéték során Játékos kizárólag nyilvános profillal  vehet részt a Nyereményjátékban, tehát ugyanazon Játékos más e-mailcímről, felhasználói profilról vagy fiókból többször vagy egymás mellett külön-külön nem vehet részt a Játékban. Amennyiben Játékos mégis így venne részt a Játékban, kizárásra kerül. Szervező kizárja felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos egyszerre többször próbálkozik a Nyereményjátékban való részvétellel és emiatt kizárásra kerül.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag akkor érvényes, ha a részvételi feltételek maradéktalanul teljesülnek; ennek hiányában Játékos nem vehet részt a Játékban, illetve részvétele esetén kizárásra kerül. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos nem teljesítette maradéktalanul a részvételi feltételeket és emiatt kizárásra került.

Játékos a Nyereményjátékhoz annak teljes időtartama alatt bármikor csatlakozhat és a Nyereményjátékba történő jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

EREDMÉNYHIRDETÉS

Szervező a Nyereményjáték eredményhirdetését a játék felhívásban közzétett időpontban végzi el saját székhelyén, amelyről minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a sorsolásra vonatkozó összes releváns adatot (így különösen, de nem kizárólagosan a sorsolás helyszínét, pontos időpontját, sorsolást végző Platform vagy más program elnevezését, elérhetőségét és a sorsolás eredményét).

Szervező az eredményhirdetés alkalmával egy Játékost sorsol ki Nyertesként az egyik – a Nyereményjátékra történő felhívásban meghatározott Platform vagy online program segítségével és a sorsolást követően legfeljebb 1 napon belül e-mailben értesíti Nyertes a Nyereményről, illetve a sorsolás eredményét a vonatkozó Platformokon közzéteszi.

Amennyiben Nyertes az e-mailben történő értesítésre, illetve a Platformokon történő közzétételre 2 napon belül nem reagál (nem tekinthető reagálásnak egy vagy több Platformon a kommentelés, lájkolás, a nyertesség tényére vonatkozó bejegyzés további megosztása, de reagálásnak tekinthető az e-mailben történő értesítésre történő e-mailes válasz küldése), akkor a Nyertes elveszti jogosultságát a Nyereményre. Ebben az esetben jelen Szabályzat 3.2. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazandók.

Szervező az eredményhirdetést követően – figyelemmel a Szabályzat mellékletét képező adatkezelési tájékoztató rendelkezéseire – közzéteszi a Platformokon a nyertes teljes nevét és lakóhelyéből a település megnevezését. Amennyiben Nyertes ezek közzétételére vonatkozó adatkezelési hozzájárulását visszavonja, akkor a Nyereményre szóló jogosultságát elveszti és a továbbiakban Szervező jelen Szabályzat 3.2. pontjában foglaltak alapján jár el. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása kizárólag írásban, a Szervező székhelyére igazolható módon küldött küldeménnyel vagy a Szervező által a kapcsolattartási adatok között meghatározott e-mailcímre küldött e-mailben tehető meg. Nem tekinthető visszavontnak az adatkezelési hozzájárulás a Honlapon elérhető kapcsolattartási kérelem kitöltésével és elküldésével, illetve egy vagy több Platformon kommenteléssel vagy ott a Szervező megkeresésével (például Facebook vagy Instagram üzenet).

NYEREMÉNYEK

A Nyereményjáték eredményeként összesen egy darab Nyeremény kerül kiosztásra.

A Nyereményjáték időtartama alatt az alábbiak szerint oszlanak meg a Nyeremények:

2021. október 1-én 16:00 órakor egy darab TRESemmé hajformázó csomag kerül kisorsolásra, melynek értéke 10 194 Ft.

A csomag tartalma: TRESemmé Curl Definition hajhab göndör hajraTRESemmé Extrém erős tartást adó hajlakkTRESemmé hővédő krém vékonyszálú hajraTRESemmé Care & Protect hővédő spray minden hajtípusraTRESemmé Volumennövelő hajhab minden hajtípusraTRESemmé Hajformázó krém göndör hajra

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre vagy kedvezményre nem váltható.

Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Nyertes bármilyen kötelezettsége keletkezik a Nyeremény tekintetében, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az esetlegesen felmerülő adókötelezettséget is.

Szervező a Szabályzat jelen pontjában meghatározott Nyereményeken túlmenően további Nyereményeket nem sorsol ki a Játékban.

 1. ADATKEZELÉS

A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy Játékos elfogadja a jelen Szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatót.

A Nyereményjátékban való részvétel és a Játék során az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a Játékos nem adja meg az adatait, úgy nem tud a Nyereményjátékban részt venni. A Nyereményjátékban az adatai megadásával leendő Játékos hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a Nyereményjátékban való részvételhez felhasználja, illetve azokat nyilvántartsa és kezelje,

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A nyertesként kisorsolt Játékosok esetén az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, a(z) sdktechkft@gmail.com email címen vagy írásban postai úton a 1194 Budapest, Pákozd utca 30. postai címre címzett írásbeli levelében vonhatja vissza hozzájárulását.

A megadott adatok kezelője az SDK-TECH Kft., mint adatkezelő.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben az irányadó jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, így különösen a GDPR és Infotv. rendelkezéseinek megtartásával.

Szervező a részére átadott vagy más módon tudomására hozott, vagy bármely egyéb módon az tudomására jutott személyes adatokat az irányadó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, azokkal összhangban, bizalmasan kezeli, továbbá gondoskodik azok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az irányadó jogszabályok számára előírnak.

A Játékos tájékoztatást kérhet a Szervezőtől a személyes adatainak kezeléséről; tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését, jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával élni az Adatkezelő e-mail elérhetőségére megküldött kérelme útján, illetve amennyiben a Játékos hozzájárulása a jogalapja az adatkezelésnek, jogosult a Játékos hozzájárulását bármikor visszavonni.

Szervező tájékoztatja továbbá jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató alapján, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást közvetlenül a Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz címzett kérelmével a sdktechkft@gmail.com e-mail címen is kérhet.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat közvetlenül az a Szervezőhöz, mint adatkezelőhöz e-mailben, postai úton vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://www.naih.hu), illetve dönthet úgy, hogy igényével közvetlenül bírósághoz (lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordul, amely soron kívül jár el. Az alábbi linken keresztül tekintheti meg az illetékes bíróságokat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szervező jogosult jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztatni, amelyről a Honlapon, illetve a Platformokon a Szabályzat megváltozását követően legfeljebb 2 munkanapon belül értesítést tesz közzé Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos vagy Nyertes a Szabályzat megváltozásáról nem értesült és emiatt nem vehetett részt a Nyereményjátékban vagy emiatt nem tekinthető Nyertesnek.

Szervező tudomással rendelkezik arról, hogy a Platformok a Szervező által szervezett és bonyolított Nyereményjátékot nem támogatják, nem hagyják jóvá, nem kezelik, illetve a Nyereményjáték nem kapcsolódik az adott Platformhoz.

Emellett Szervező tudomással rendelkezik arról, hogy az általa szervezett és bonyolított Nyereményjáték mentesíti a Platformokat teljeskörűen és Szervező kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Játékos vagy Nyertes egy vagy több Platformmal szemben kíván fellépni.

Jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető a Honlapon, illetve a Platformokon a Honlapra mutató link formájában.

Szervező az alábbi e-mailcímet biztosítja az esetleges Játékosok, illetve Nyertesek részére a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések feltételére:

info@becool.hu

Budapest, 2021. szeptember 24.