Játékszabályzat

Instagram nyereményjáték – Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

  1. Általános információk

A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője az SDK-TECH Kft. (1194 Budapest, Pákozd utca 30., cégjegyzékszám: 01 09 703668, adószám: 12792580-2-43) (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a játékot szervező SDK-TECH Kft,. által üzemeltetett  oldalon (www.becool.hu) Játékszabályzat menü pont alatt.

2. Részvétel a játékban

 2.1. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes és nyilvános Instagram regisztrációval rendelkeznek, és követői a @becool.hu Instagram oldalnak.

2.2. A szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek.
A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt felelősség nem terheli.

2.3. A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.4. A szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

2.5. A nyertesek kötelesek együttműködni a szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.6. A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.
A nyereményt az SDK-TECH Kft. biztosította.3. A nyereményjáték ideje

A játék időtartama: 2020. december 16. szerda 18.00 – 2020. december 18. péntek, 16.00-ig.

4. A nyereményjáték menete, nyeremény

A játék  során a játékosoknak:

 a www.becool.hu weboldal hivatalos Instagram oldalához kell csatlakoznia, el kell olvasni a játékra invitáló játék posztját és teljesíteni kell a feladatot.  

Nyeremény: 1 db Dove DeeplyNourishing krémtusfürdő 250 ml ajánlott fogyasztói ára: 899 Ft, 1 db Dove Purifying Detox krémtusfürdő zöld agyaggal 250 ml ajánlott fogyasztói ára: 899 Ft, 1 db Dove Refreshing krémtusfürdő uborka és zöld tea illattal 250 ml 899 Ft, 1 db Dove nourishing gazdag hidratáló krém 75 ml 519 Ft és 1 db Dove Beauty Cream 150 ml 1090 Ft

A nyeremény azok között lesz kisorsolva, akik a játék poszt alatt kommentben válaszolnak a feltett kérdésre. Egy profilról egy válasz érvényes a játékban.

5. Sorsolás, nyeremények átadása:

A sorsolás időpontja: 2020. december 18. péntek 16:00 A sorsolást az SDK-TECH Kft. bonyolítja le a fenti időpontban. A nyereményt a nyertes postai úton kapja meg.

A szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás napján a játék posztja alatt komment  formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 24 órán belül kell jelentkeznie privát üzenetben az Instagram oldalon vagy az info@becool.hu email címre címezve, ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

A nyeremények igénybevételéről szervező a nyertes üzenetére írt válaszában tájékoztatja a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintik az üzenet beérkeztével.

6. Adatkezelés

6.1. Az adatkezelő a nyereményjáték szervezője, az SDK-TECH Kft.. (1194 Budapest, Pákozd utca 30).

6.2. A kezelt adatok köre: A nyereményjátékban részt vevő Instagram fiók neve, nyertes neve, e-mail címe és lakcíme. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.

6.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

6.4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel.

6.5. Az adatkezelés időtartama A résztvevő által megadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény átadásának napjáig őrizzük. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

6.6. Az adatkezelés jogosultsági köre Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

6.7. Az érintettek jogai

6.7.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a nyereményjátékban.

 6.7.2. Az érintett kérelmezheti a szervezőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

6.7.3. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén: SDK-TECH Kft. 1194 Budapest, Pákozd utca 30.
E-mail: info@becool.hu

6.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

6.7.6. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

7. Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következő: – SDK-TECH Kft. 1194 Budapest, Pákozd utca 30.

8. Adattovábbítás

8.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, ahogy a www.becool.hu oldal Instagram oldalán  megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra.

8.2. A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül az Instagram fiók nevét nyilvánosságra hozza a www.becool.hu Instagram oldalán kommentben.

 8.3. A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatkezelő az Infotv-ben foglaltak alapján betartja az adatvédelmi biztonsági követelményeket. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

9.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés, illetve az, hogy az adatokhoz történő hozzáférés csak felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

10. Záró rendelkezések

10.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.
A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a www.becool.hu honlapján.

10.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

10.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. A promóciót a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik hozzá.

SDK-TECH Kft. 2020.12.16.